Happy friday with 50% discounts at moo beef steak restaurant for standard chartered bank credit card

Từ 09/06 đến 01/09, vào các ngày thứ Sáu, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng Standard Chatered khi thanh toán dịch vụ tại hệ thống sẽ được giảm giá 50% với tối đa là 1 triệu đồng trên hóa đơn (đã bao gồm VAT).

Thẻ tín dụng Platinum CashBack, WorldMiles và Priority WorldMiles do Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) phát hành. Cách nhận biết thẻ: Mã BIN (6 số đầu tiên của mỗi thẻ) 516101 hoặc 526181.

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của nhà hàng.

Between une 9 and September 1, on every Friday, customers who settle your services and products at the chain with Sanrdard Chartered Bank credit cards will be entitled to 50% discounts with the maximum discount value of 1 million dongs on bills (including VAT).

Credit cards Platinum CashBack, WorldMiles and Priority WorldMiles are issued by Standard Chartered Bank (Vietnam). Card identification: PIN number (first 6 numbers of the card) is 516101 or 526181.

The program is not simultaneously in use with other incentive programs of the chain.


Featured Posts