20% bill discount available for ANZ card holders at Moo Beef Steak at 79 Nguyen Khanh Toan.

Từ ngày 22/3 - 21/4 ,các khách hàng ANZ khi tới sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Moo Nguyễn Khánh Toàn số 79 Nguyễn Khánh Toàn (đối diện số 74 Nguyễn Khánh Toàn) và thanh toán bằng thẻ ANZ sẽ được hưởng ưu đãi Giảm giá 20%.

Chương trình áp dụng với toàn bộ hệ thống thẻ ngân hàng ANZ. Không áp dụng chung với các chương trình khác. Không áp dụng các ngày Giỗ tổ (6/4 Dương lịch).

Thông tin đặt bàn: Hotline: 043 266 2099

From March 22 to April 21, ANZ card holders who use services at Moo Restaurant Nguyen Khanh Toan at 79 Nguyen Khanh Toan Str. (in opposite to 74 Nguyen Khanh Toan) and settle with ANZ cards will be entitled to 20% discount.

The program is available for all card systems of ANZ Bank. Not in simultaneous use with other incentive programs. Not available for Hung Kings’ Memorial Day (April 6).

Reservation info: Hotline 043 266 2099


Featured Posts